Maak afspraak met Fatima Your Personal Foodness Coach

Privacyverklaring Your Personal Foodness Coach B.V.

Opgesteld op 10 februari 2021

 1. Contactgegevens

Your Personal Foodness Coach B.V. is gevestigd aan Eva Besnyöstraat 29, 1087 KR, Amsterdam en ingeschreven bij de KvK onder nummer 80923410. Your Personal Foodness Coach B.V. is de verwerker van de persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Functionaris Gegevensbescherming is de persoon die binnen een bedrijf of organisatie verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving die voortvloeit uit de wettelijke kaders (zie punt 2). De Functionaris Gegevensbescherming van Your Personal Foodness Coach B.V. is mevrouw Fatima Verdoorn, zij is te bereiken via info@yourpersonalfoodnesscoach.nl.

 1. Wettelijk kader voor de verwerking van persoonsgegevens

Your Personal Foodness Coach B.V. is een onderneming gericht op het geven van personal trainingen (één op één), zowel digitaal (online) als op locatie (offline) en voedingsadviezen en op de verkoop van verschillende sportartikelen, online fitness- en online voedingsprogramma’s.

Met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van Your Personal Foodness Coach B.V. gelden de volgende wettelijke kaders: 

 • De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);
 • De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).

 

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Your Personal Foodness Coach B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van haar diensten, doordat u haar producten heeft gekocht en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Your Personal Foodness Coach B.V. kan verwerken: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw bankrekeningnummer.

 1. Persoonsgegevens van minderjarigen


Your Personal Foodness Coach B.V. heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers en/of klanten die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. Your Personal Foodness Coach B.V. kan echter niet altijd controleren of de websitebezoeker en/of klant 17 jaar of ouder is. Your Personal Foodness Coach B.V. raadt ouders, verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers dan ook aan om aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over hun kinderen verzameld worden zonder hun toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Your Personal Foodness Coach B.V. zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verzameld over uw minderjarige kind, kunt u contact met Your Personal Foodness Coach B.V opnemen via info@yourpersonalfoodnesscoach.nl/. Your Personal Foodness Coach B.V. zal de desbetreffende persoonsgegevens verwijderen.

 1. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt met een rechtvaardige grondslag en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Your Personal Foodness Coach B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen: om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, om de betaling te laten plaatsvinden, om haar nieuwsbrief en/of reclamefolder te verzenden, contact met u te kunnen opnemen (telefonisch of via de e-mail) indien dit nodig is om haar bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten of om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op haar de voedingsapp en op de website van beastieworkouts.com.

6.      Bewaartermijn persoonsgegevens

Your Personal Foodness Coach B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden, waarvoor uw gegevens in eerste instantie worden verzameld, te realiseren (zie punt 5). Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 10 jaar worden bewaard (afgaande op de termijn die de Belastingdienst stelt op het bewaren van administratie).

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Your Personal Foodness Coach B.V. verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Your Personal Foodness Coach B.V. kan uw persoonsgegevens verstrekken aan: een postorderbedrijf om de gekochte producten op het door u opgegeven adres te laten bezorgen en aan een betalingsverwerker om de betaling te laten plaatsvinden.

8.      Beveiliging van persoonsgegevens

Your Personal Foodness Coach B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Your Personal Foodness Coach B.V. draagt zorg voor een passende beveiliging van uw persoonsgegevens. Mocht u de indruk hebben dat uw persoonsgegevens niet voldoende beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, kunt u contact opnemen met Your Personal Foodness Coach B.V. via info@yourpersonalfoodnesscoach.nl.

 1. Cookies of vergelijkbare technieken

Your Personal Foodness Coach B.V. maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

 1. Rechten van betrokkenen

Your Personal Foodness Coach B.V. honoreert alle rechten van u als betrokkene. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming te waarborgen biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval Your Personal Foodness Coach B.V.) kan uitoefenen, dan wel inroepen. De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt een verzoek om één van de hierboven genoemde rechten geldend te maken indienen door een e-mail te sturen naar info@yourpersonalfoodnesscoach.nl. Your Personal Foodness Coach B.V. zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

 1. Wijziging privacyverklaring

Your Personal Foodness Coach B.V. behoudt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Your Personal Foodness Coach B.V. worden gepubliceerd: www.yourpersonalfoodnesscoach.nl

 1. Vragen en/of klachten

Mocht u een vraag en/of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met Your Personal Foodness Coach B.V. via info@yourpersonalfoodnesscoach.nl.  Naast het recht om een klacht in te dienen bij Your Personal Foodness Coach B.V, heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

 

 

Open chat
Hulp nodig? Ik sta je graag te woord.
Hulp nodig? Ik sta je graag te woord.